Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: Opdrachtnemer is Yolanda Kuin. Yolanda Kuin is onderdeel van Blom & Kuin VOF met kvk 37124785, gevestigd te Hoogkarspel. Yolanda Kuin heeft als missie om ondernemers hun bedrijf efficiënter & winstgevender te laten groeien.

Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met Yolanda Kuin, of aan wie Yolanda Kuin een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen en overeenkomsten van Opdrachtnemer. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.
 2. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 5. Indien Opdrachtnemer stilzwijgend afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat opdrachtnemer de algemene voorwaarden soepel toepast.
 6. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. De invloed van grote inhoudelijke wijzigingen wordt met Opdrachtgever besproken.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Een door Opdrachtnemer verstuurde offerte is tot 30 dagen na verzending geldig. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Opdrachtnemer het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 3. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 4. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden offerte schriftelijk door Opdrachtgever wordt geaccepteerd, de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging door Opdrachtgever wordt bevestigd, of op het moment dat Opdrachtnemer met instemming van Opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig weer te geven.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 4. Uitvoering opdracht

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 2. Alle diensten die door Opdrachtnemer worden geleverd worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
 3. Opdrachtnemer baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. De juistheid van deze informatie en gegevens is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Opdrachtgever is eveneens gehouden alle informatie en gegevens, welke Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig op de door Opdrachtnemer gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Opdrachtnemer. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie en gegevens aan Opdrachtnemer verstrekt of verstrekt heeft, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 6. Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Opdrachtnemer wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer gevraagde informatie aan Opdrachtnemer verstrekt heeft.
 7. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het verspreiden van virussen en vervorming.
 8. In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 5. Tarief

 1. Opdrachtgever betaalt aan Opdrachtnemer een vergoeding die bestaat uit een honorarium dat, tenzij anders overeengekomen is, gebaseerd is op het pakkettarief en/of uurtarief van Opdrachtnemer, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten (zie 5.2). Voor de berekening van de bestede tijd wordt een tijdseenheid van 10 minuten als kleinste gehanteerd. Tijdsbestedingen kleiner dan deze tijdseenheid worden naar boven afgerond.
 2. Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever betaalde, bijkomende kosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, gerechtskosten e.d.) zullen apart op de factuur aangegeven worden.
 3. Indien partijen voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan.
 4. Alle door Opdrachtnemer gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. uurtarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd periodiek te factureren.

 Artikel 6. Betaling

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door Opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening of via automatische incasso. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 2. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
 4. Opdrachtnemer heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is heeft voldaan.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
 7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Gewijzigde omstandigheden

 1. Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en Opdrachtnemer op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt Opdrachtgever dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast.

Artikel 8a. Geheimhouding

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkander enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen + de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Opdrachtnemer daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 4. Opdrachtnemer zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 5. De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8b. Gegevens over en van Opdrachtgever en verwerking van persoonsgegevens

 1. Het gebruik door Opdrachtgever van de boekhoudsoftware resulteert in de opslag van gegevens. Deze gegevens bestaan enerzijds uit de gegevens die de boekhoudsoftware opslaat over Opdrachtgever zelf (“Opdrachtgevergegevens”) en anderzijds uit de gegevens die door of namens Opdrachtgever worden opgeslagen in de Administraties binnen de boekhoudsoftware (“Administratiegegevens”).
 2. De Opdrachtgevergegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP adressen en bank- en betalingsgegevens. Yolanda Kuin is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Opdrachtgevergegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”). Op de verwerking van de Opdrachtgevergegevens door SnelStart is de Privacyverklaring van toepassing.
 3. Yolanda Kuin is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Administratiegegevens aan te merken als een verwerker van Opdrachtgever in de zin van AVG en Opdrachtgever als een verwerkingsverantwoordelijke. Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens.
 5. Yolanda Kuin draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Opdrachtgevergegevens en de Administratiegegevens. De door Yolanda Kuin genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens. Yolanda Kuin zal Opdrachtgever op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het beveiligingsbeleid van Yolanda Kuin ten aanzien van de Opdrachtgevergegevens en de Administratiegegevens

 Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in eigen organisatie, voor zover dit passend is binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien Opdrachtnemer algemene voorwaarden voor Opdrachtgever vervaardigd behoudt Opdrachtnemer zich het auteursrecht op desbetreffende algemene voorwaarden voor. Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht met betrekking tot de opgestelde algemene voorwaarden. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Opdrachtgever vrij staat desbetreffende algemene voorwaarden in het kader van het normale, eigen gebruik van de onderneming te tonen op de website van de onderneming, ter deponering aan de Kamer van Koophandel aan te bieden, te vermenigvuldigen, te verspreiden en op andere wijzen ter inzage aan derden aan bieden. Het staat Opdrachtgever echter niet vrij desbetreffende algemene voorwaarden te wijzigingen, aan derden door te verkopen, en/of voor enig ander commercieel doeleinde uit te buiten.

Artikel 10. Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Opdrachtnemer tot aan dat moment te voldoen. Opdrachtnemer is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 11. Klachten

 1. Alle klachten ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de verrichte werkzaamheden en/of facturen te hebben geaccepteerd.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 3. Ingeval van een terechte klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar ondergeschikte(n).
 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Opdrachtnemer niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
 5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 7. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade wordt door Opdrachtgever vergoedt.
 8. Onverminderd het in artikel 12 sub 1 tot en met 7 bepaalde, vervallen alle vorderingsrechten van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden twaalf maanden na het tijdstip waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde vorderingsrechten.

 Artikel 13. Opschorting en opzegging

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
 2. Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Opdrachtnemer en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
 4. Opdrachtnemer behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terug betaald worden.
 5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter uit vestigingsplaats Opdrachtnemer. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrageinstituut.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Opdrachtnemer.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. Privacy verklaring

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten